Accessiblity Tools
Silhouette of two workers on a platform in darkness
A SENSE OF RESPONSIBILITY BEYOND THE JOB

Vi skal bidra til bærekraftige løsninger

Spirit Energy mener at det å gi mennesker tilgang til energi samtidig som vi må løse klimaproblemet er en av de største utfordringene verden står overfor. Vi anerkjenner at det er behov for handling og vi ønsker å bidra til at verdens energietterspørsel kan møtes på en bærekraftig måte.

Vår visjon er å bli et netto nullutslippsselskap for operasjonelle klimagassutslipp (kategori 1 og 2) innen 2050.

Vi vil også undersøke om  våre innretninger og felt kan gjenbrukes til å skape utslippsfri energi.

Close-up of a green leaf
Green tree crowns as seen from underneath
Pine forest

Vi tar utfordringen – fordi vi er en del av løsningen

Leting, produksjon og transport av olje og gass står for om lag 9 prosent av verdens klimagassutslipp[1]. Det betyr at olje- og gassindustrien har en stor rolle å spille dersom klimamålene i Parisavtalen skal oppnås.

Som et lete- og produksjonsselskap uten nedstrømsvirksomhet har vi ikke kontroll over hvordan oljen og gassen vi produserer blir brukt  eller omdannet til andre produkter.

Vi har virksomhet i land med ambisiøse CO2-reduksjonsmål: Storbritannia, Nederland og Norge, hvor vi er forpliktet til de relevante nasjonale målene for reduksjon av klimagassutslipp og målene i Parisavtalen.

For å nå vårt 2050-mål om netto null operasjonelle klimagassutslipp, vil vi fokusere på energieffektivitet og å redusere utslippsintensiteten.

Mens vi reduserer utslippene fra vår eksisterende innretninger, vil vi samtidig intensivere arbeidet med å utforske hvordan enkelte av våre innretninger kan brukes til å generere energi med netto nullutslipp, eller til og med negative utslipp, gjennom prosjekter innenfor karbonfangst, utnyttelse og karbonlagring (CCUS).

Vi har ikke alle svarene i dag, og vi har mye mer å gjøre for å redusere klimagassutslippene fra aktiviteten vår.

[1] Rystad Energy

Buildings and skypscrapers surrounded by clouds

Vi er forpliktet til å

Alle kan gjøre noe med klimaendringene, og hver dag lærer vi mer om hva som skal til for å nå målene vi har satt oss. Vårt umiddelbare fokus er:

 • Fullføre vår klimastrategi og etablere realistiske og ambisiøse mål og KPI-er for utslippsreduksjoner. Vi vil etablere mål om både absolutte utslippsreduksjoner og karbonintensitet.
 • Gjennomgå og validere alle våre utslipp i løpet av 2021.
 • Rapportere våre utslipp i samsvar med relevante nasjonale regler for handel med klimagasser i Norge, Storbritannia og Nederland.
 • Etablere kriterier for klimagassutslipp som en formell del av våre investeringsbeslutninger og hvordan vi driver vår virksomhet.
 • Stoppe all driftsrelatert fakling innen 2030 i samsvar med Verdensbankens initiativ.
 • Minimere våre produksjonsutslipp gjennom forbedret driftseffektivitet, redusert fakling og deteksjonsprogrammer.
 • Implementere best tilgjengelig teknologi i alle nye prosjekter for å minimere klimagassutslipp.
 • Være talerør for å ta i bruk lavutslippsenergi, også innenfor vår virksomhet.
 • Vurdere muligheten for CCUS på utvalgte innretninger.

Vi har nylig utnevnt en Energy Transition-direktør med overordnet ansvar for vårt arbeid for å bli klimanøytrale. Vi har også etablert formelle roller for å overvåke vår innsats for å redusere utslippene våre, og arbeidet intensiveres i hele organisasjonen for å nå klimaambisjonene.

Det vi allerede gjør

Storbritannias olje- og gassindustri til havs var en av de første store industrisektorene som svarte med en konkret handlingsplan på rapporten fra «Committee on Climate Change» og de juridisk bindende myndighetsmålene om netto nullutslipp innen 2050.

Som medlem i «Oil & Gas UK» støtter vi Veikartet 2035 – en plan for netto nullutslipp. Som medlem i «Nederland Oil and Gas Exploration and Production Association» støtter vi arbeidet med Nextstep, den nasjonale strategiplattformen for gjenbruk og avvikling – en strategi for å fremme teknologiutvikling og gjenbruk av olje- og gassinfrastruktur.

Vi har identifisert flere potensielle prosjekter på tvers av vår portefølje i Storbritannia og Nederland. Mulighetene som er utviklet lengst er knyttet til Morecambe Hub – tidligere en av de største energileverandørene i Storbritannia, og vi ser på hvordan Morecambe kan spille en rolle i vår overgang til å bli en lavkarbonvirksomhet, men også hvordan anlegget kan spille en nasjonalt viktig rolle for at Storbritannia skal nå sine klimamål.

 • Vi utvikler virkemidler for å redusere drivstofforbruket ved Morecambe Hub.
 • Vi studerer muligheten for å bygge et solkraftanlegg på Barrow-terminalen og i områdene rundt, noe som kan bidra til å skape fornybar energi til bruk både på terminalen og som kan eksporteres via kraftnettet.
 • Potensialet for fremtidig gjenbruk av infrastruktur er mindre modent, men vi vurderer muligheten for å bruke Morecambe til eksempelvis prosjekter innenfor karbonfangst, utnyttelse og karbonlagring (CCUS) og utvikling av blå hydrogen.

Norsk sokkel er ledende innenfor produksjon av olje og gass med lave klimagassutslipp. Som medlem av Norsk Olje & Gass støtter vi bransjens felles klimamål om å redusere klimagassutslippene til nær null innen 2050, med delmål om å redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2030. Disse målene er i tråd med Norges nasjonale klimamål.

Vi jobber målrettet med våre partnere for å identifisere og iverksette tiltak som vil redusere våre klimagassutslipp. Vi tror kraft fra land kan spille en viktig rolle for å oppnå betydelige utslippsreduksjoner.

 • Statfjord, hvor vi har en eierandel på 34,2 prosent, har det største klimagassutslippet i vår norske portefølje. De totale utslippene har blitt redusert med 50 prosent siden 2005, og vi satser på å redusere utslippene med mer enn 50 prosent fra i dag (2021) til 2030. Vi vil samarbeide med partnerne for å evaluere potensialet for elektrifisering av Statfjord som en del av elektrifiseringen av Tampen-området.
 • Ivar Aasen-plattformen i Nordsjøen, der vi har en eierandel på 12,3 prosent, vil få strøm fra land fra 2022 som en del av elektrifiseringsprosjektet Utsira High Area.
 • Nova, et felt som for tiden er under utbygging, blir knyttet til Gjøa-plattformen. Gjøa har vært elektrifisert siden oppstarten i 2010.
 • Når Ivar Aasen mottar kraft fra land og Nova kommer i drift i 2022, vil Spirit Energy være på eiersiden i tre produserende felt som mottar kraft fra land – noe som reduserer klimagassutslippene betydelig fra vår virksomhet.

OUR ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

Every year, we report on our performance as part of the OSPAR Recommendation 2003/5.

Our reports are available here