Babbage

Operated

Babbage-feltet ligger i blokk 48/2a i den sørlige delen av Nordsjøen, på 42 meters dyp, ca. 80 kilometer nordøst for Dimlington (Easington), utenfor kysten av Humberside.

Babbage-plattformen er en innretning uten fast bemanning. Den består av en overbygning med fire dekk som er plassert på et tradisjonelt stålunderstell med fire plattformben. For å støtte boreaktivitetene ble innretningen opprinnelig drevet som en bemannet innretning, men gikk over til ubemannet drift tidlig i 2017. 

Feltet eksporterer gass gjennom en 28 km lang eksportledning til systemet på West Sole, før gassen transporteres gjennom en 24" eksportleding til landterminalen i Dimlington. Produksjonen startet i 2010, og feltet har en forventet levetid til slutten av 2020-tallet.

2010
Produksjonsstart
13%
Eierandel
Gass
Prosjektets livssyklus
PRODUKSJON
Vis på kart

CERES & ERIS

Operated

Eris og Ceres er undervannstilkoblede felt med én brønn hver. De befinner seg henholdsvis ca. 34 km og 44 km øst for Easington Gas Terminal i den sørlige delen av Nordsjøen. Eris ligger i blokk 47/8c-4 på 41 meters dyp og Ceres i 47/9c-11 på 29 meters dyp.

Begge eksporterer gjennom undervannsmanifolden Mercury. Derfra går strømningen via Neptune til Cleeton og landterminalen i Dimlington. Produksjonen startet i 2010 og feltet har en forventet levetid til midten av 2020-tallet.

2010
Produksjonsstart
54%
Eierandel (Eris)
90%
Eierandel (Ceres)
Gass
Prosjektets livssyklus
PRODUKSJON
Vis på kart

Chestnut

Operated

Siden den første oljen ble påvist på Chestnut-feltet i 2008, har produksjonen overgått alle forventninger og vist hvor viktig det er med målrettet håndtering av senfasen.

Feltet ligger i blokk 22/2a på den britiske kontinentalsokkelen. Havdybden i området er 117 m, og utbyggingen består av tre produksjonsbrønner og én vanninjeksjonsbrønn som er koplet opp mot det flytende lagrings- og produksjonsfartøyet Hummingbird Spirit som ble bygget i 2008. 

Produserte væsker blir behandlet. Oljen lagres på det flytende produksjonsfartøyet og eksporteres med tankskip, vanligvis til Rotterdam. Feltet har en forventet levetid til minst 2023.

2008
Produksjonsstart
82.2%
Eierandel
Olje
Prosjektets livssyklus
PRODUKSJON
Vis på kart

MORECAMBE HUB

Operated

Morecambe Hub består av tre felt i den østlige delen av Irskesjøen: North Morecambe, South Morecambe og Rhyl. Feltene ligger omtrent 25 km sørvest for Walney Island i blokk 110/2a, 110/3a, 110/8a og 113/27b. Vanndybden i området varierer mellom 17 og 35 meter.

Morecambe Hub er et av de største gassfeltene på britisk sokkel. Da produksjonen var på det høyeste, dekket feltet 20 % av gassbehovet i Storbritannia. Til tross for at feltene har vært i produksjon i mer enn 30 år, er Morecambe Hub fremdeles en av de viktigste opererte utbyggingene i Spirit Energys portefølje. Produksjon er forventet å vare til midten av 2020-tallet. 

South Morecambe ble påvist i 1974 og var det første feltet som ble bygget ut. Produksjonen startet i 1985. Feltet er bygd ut med syv faste stålinnretninger: det bemannede senteret Central Processing Complex, som består av tre plattformer, samt fire normalt ubemannede innretninger og 36 utvinningsbrønner. Gass eksporteres gjennom en egen 36” rørledning til Barrow Gas Terminals. North Morecambe ble oppdaget i 1976 og den første gassen ble produsert i 1994. Utbyggingen består av en normalt ubemannet bore- og produksjonsplattform som fungerer som et hovedknutepunkt for området, samt 10 utvinningsbrønner og en 12” rørledning til Barrow Gas Terminals. Rhyl ligger nord for North Morecambe-feltet. Feltet ble påvist i 2009 og satt i produksjon i mars 2013. Det er bygd ut med to brønner.  

Gass fra samtlige felt behandles ved Barrow Gas Terminals, som ligger i nærheten av Barrow-in-Furness i Cumbria, Storbritannia. Deretter fraktes gassen videre til det nasjonale gassnettverket National Transmission System. Spirit Energys offshoreinnretninger og landterminal tilbyr også oppsamlings- og behandlingstjenester for tredjeparter.

1985
Produksjonsstart
100%
Eierandel
Gass
Prosjektets livssyklus
PRODUKSJON
Vis på kart

Seven Seas

Operated

Seven Seas er bygget ut med én brønn og havbunnstilknytning og befinner seg i blokk 48/7c i den sørlige delen av Nordsjøen, omtrent 60 km fra kysten av Yorkshire. Vanndybden i området er 34 meter. Gass fra feltet eksporteres i en 8” rørledning via Newsham-brønnhodet til West Sole Alpha. Derfra eksporteres gassen i en 16” gasseksportledning til landterminalen i Dimlington.

Produksjonen startet i 2012. Det vurderes nå å bore sidesteg for å se om det er mulig å utvide levetiden fra 2021 til slutten av 2020-tallet.

2012
Produksjonsstart
90%
Eierandel
Gass
Prosjektets livssyklus
PRODUKSJON
Vis på kart

Trees

Operated

Trees ligger i blokk 16/12a og 16/7 i den sentrale delen av Nordsjøen, på 125 meters dyp. Dette er en havbunnsutbygging med multi-produksjons- og injeksjonsbrønner fordelt over tre separate oljeakkumulasjoner (Birch, Larch og Sycamore) og tilkoblet Brae Alpha. En av produksjonsbrønnene på Sycamore er en langtrekkende plattformbrønn fra plattformen Tiffany, og olje eksporteres via rørledningen Forties. Produksjonen startet i 1995 og feltet har en forventet levetid til minst 2023.

1995
Produksjonsstart
100%
Eierandel
Olje
Prosjektets livssyklus
PRODUKSJON
Vis på kart

York

Operated

York-feltet strekker seg over blokk 47/2a, 47/3a, 47/3d og 47/3e i den sørlige delen av Nordsjøen, ca. 34 km fra nordøst-kysten av Yorkshire. Vanndybden i området er 42 meter. York-innretningen er en innretning uten fast bemanning. Plattformen er en fast stålinnretning med fire plattformben og tre produserende plattformbrønner.

Brønnvæsken samles opp i en manifold og eksporteres til Easington Gas Terminal gjennom en 16" eksportledning. Plattformen ble installert i 2012 (med en beregnet levetid på 25 år) og fjernstyres fra Easington. Produksjonen startet i 2013 og det er muligheter for å forlenge levetiden til York til ~2022.

2013
Produksjonsstart
100%
Eierandel
Gass
Prosjektets livssyklus
PRODUKSJON
Vis på kart

Alba

Non-Operated

Alba-feltet ligger omtrent 200 km nordøst for Aberdeen i den sentrale delen av Nordsjøen, i blokk 16/26, på ca. 138 meters dyp.

Alba ble påvist i 1984. Det er et tungoljefelt og et av de første grunne reservoarene som en lyktes med å bygge ut i Nordsjøen. Første olje ble produsert i januar 1994 og feltet har en forventet levetid til minst 2030. 

Innretningene på feltet inkluderer den faste stålplattformen Alba North (ANP) med en såkalt "dry tree well"-tilkobling, borepakke og trefase prosesseringsanlegg. Feltet ble videreutbygget i 2001 med en havbunnsutbygging for produksjon og vanninjeksjon, Alba Extreme South (AXS). Innretningen er koblet tilbake til ANP og eksporterer olje til den flytende lagringsenheten Alba Floating Storage Unit (FSU) som ligger permanent på feltet.

1994
Produksjonsstart
12.7%
Eierandel
Olje
Prosjektets livssyklus
PRODUKSJON
Vis på kart

Brae

Non-Operated

Brae-området ligger omtrent 270 km nordøst for Aberdeen, på ca. 110 meters dyp. Tre faste stålinnretninger - Alpha, Bravo og East Brae - sørger for produksjonsstøtte til resten av området som består av North, South, East og West Brae; Beinn, Braemar og Kingfisher.  Det Spirit Energy-opererte Trees-feltet og diverse andre tredjeparter er knyttet til.

Brae Alpha startet produksjonen i 1983, Brae Bravo i 1988 og East Brae i 1993. Central og West Brae/Sedgwick er knyttet til Brae Alpha og startet produksjonen i henholdsvis 1989 og 1997, mens Braemar som er knyttet til East Brae, startet produksjonen i 2003. Produksjonen fra Brae ble avsluttet i 2018 (COP) og er nå hydrokarbonfri og en permanent ubemannet innretning. Fjerning av overbygningen og understellet er godkjent for gjennomføring i 2021/2022. Det forventes at East Brae vil nå produksjonsslutt (COP) sent i 2021, med antatt COP for Braemar mot slutten av 2023. Brae Alpha har en forventet levetid til 2027. 

Væske fra Brae-området eksporteres via den Ineos-opererte rørledningen Forties, og gass transporteres til St Fergus i gassrørledningen SAGE (Scottish Area Gas Evacuation).

1983
Produksjonsstart
8%
Gjennomsnittlig eierandel for alle felt
Olje og Gass
Prosjektets livssyklus
PRODUKSJON
Vis på kart

Clipper South

Non-Operated

Clipper South er et tettgass-felt i blokk 48/19 og 48/20 i den sørlige delen av Nordsjøen, omtrent 100 km øst for Lincolnshire-kysten, sør for Galleon og Ensign, på mellom 22 og 26 meters dyp. Fire lange horisontale multi-frakkede brønner er under produksjon til en innretning uten fast bemanning (NPAI).

I 2008 ble det installert ny rørledning og  undervannsinfrastruktur og nytt prosesseringsutstyr for å omdirigere produksjonen fra Clipper South-feltet til Clipper-plattformen og videre til Bacton Gas Terminal på kysten av det nordlige Norfolk. Clipper South er et relativt ungt felt med betydelige gjenværende ressurser. Estimert produksjonsslutt er i 2028/29.

2012
Produksjonsstart
25%
Eierandel
Gass
Prosjektets livssyklus
PRODUKSJON
Vis på kart

Cygnus

Non-Operated

Cygnus-feltet ligger i den sørlige delen av Nordsjøen i blokk 44/11a og 44/12a, ca. 12 km nord for Munro-feltet og 15 km nordvest for Tyne-feltet. Vanndybden på stedet er mellom 15 og 25 meter.

Infrastrukturen på Cygnus består av tre Alpha-plattformer forbundet med broer, inkludert et brønnhode-/ boresenter, en prosesserings-/hjelpesystemenhet samt boligkvarter/sentralt kontrollrom. Brønnhodeplattformen Bravo er en innretning uten fast bemanning. Den ligger omtrent 7 km nordvest for Cygnus Alpha. Gass og kondensat eksporteres fra Alpha PU-plattformen til Bacton Gas Terminal. Ved Bactonterminalen blandes gassen fra Cygnus med gass med høy Wobbe-indeks for å oppfylle kravene til National Grid.  

Første produksjon fra Cygnus fant sted 13. desember 2016 (Alpha) og 1. august 2017 (Bravo). Greater Cygnus-området forventes å ha økonomisk produksjonspotensial utover 2030.

2016
Produksjonsstart
61.25%
Eierandel
Gass
Prosjektets livssyklus
PRODUKSJON
Vis på kart

Davy East

Non-Operated

Davy East er en havbunnsbrønn i blokk 53/5b i den sørlige delen av Nordsjøen. Den ligger på 41 meters dyp, 5 km sørøst for den Perenco-opererte Davy-plattformen. Derfra går det en etablert eksportrute til feltet Indefatigable og Bacton Gas Terminal på kysten av det nordlige Norfolk. Brønnsirkulering fra 2020 og ingen annen planlagt aktivitet. Davy-feltets produksjonsavslutning vil også påvirke avslutningstidspunktet for Davy East, per i dag planlagt til 2027.

2007
Produksjonsstart
40%
Eierandel
Gass
Prosjektets livssyklus
PRODUKSJON
Vis på kart

Galleon

Non-Operated

Galleon ligger i blokk 48/20 i den sørlige delen av Nordsjøen, øst for Clipper og vest for Audrey (Sole Pit Area), på 28 meters dyp.  Feltet består av 17 horisontale brønner. Ti av disse er i drift og produserer via to ubemannede plattformer - PN og PG, på ~45 meters dybde. Gassen blir eksportert via Clipper til Bacton gassterminal på Nordsjøkysten i nordlige Norfolk. Produksjonen startet i 1994, og feltet har en langsiktig produksjonsprofil og er forventet å produsere minst til midten av 2030-tallet.

1994
Produksjonsstart
8.4%
Eierandel
Gass
Prosjektets livssyklus
PRODUKSJON
Vis på kart